en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
18 Chengyu
可操左券 (kě cāo zuǒ quàn)
渴尘万斛 (kě chén wàn hú)
可乘之机 (kě chéng zhī jī)
可乘之隙 (kě chéng zhī xì)
渴而穿井 (kě ér chuān jǐng)
渴而掘井 (kě ér jué jǐng)
可发一噱 (kě fā yī jué)
可歌可泣 (kě gē kě qì)
渴骥奔泉 (kě jì bēn quán)
可见一斑 (kě jiàn yī bān)
可泣可歌 (kě qì kě gē)
可望不可即 (kě wàng bù kě jí)
可望而不可及 (kě wàng ér bù kě jí)
可望而不可即 (kě wàng ér bù kě jí)
可想而知 (kě xiǎng ér zhī)
可心如意 (kě xīn rú yì)
可有可无 (kě yǒu kě wú)
渴者易饮 (kě zhě yì yǐn)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.015s