en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
9 Chengyu
坑绷拐骗 (kēng bēng guǎi piàn)
坑灰未冷 (kēng huī wèi lěng)
坑家败业 (kēng jiā bài yè)
铿金霏玉 (kēng jīn fēi yù)
铿金戛玉 (kēng jīn jiá yù)
硁硁之愚 (kēng kēng zhī yú)
坑蒙拐骗 (kēng méng guǎi piàn)
铿镪顿挫 (kēng qiāng dùn cuò)
铿锵有力 (kēng qiāng yǒu lì)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.291s