en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
12 Chengyu
扣壶长吟 (kòu hú cháng yín)
叩阍无路 (kòu hūn wú lù)
扣楫中流 (kòu jí zhōng liú)
叩马而谏 (kòu mǎ ér jiàn)
扣盘扪钥 (kòu pán mén yào)
扣槃扪籥 (kòu pán mén yuè)
扣盘扪烛 (kòu pán mén zhú)
扣槃扪烛 (kòu pán mén zhú)
扣人心弦 (kòu rén xīn xián)
叩石垦壤 (kòu shí kěn rǎng)
叩心泣血 (kòu xīn qì xuè)
叩源推委 (kòu yuán tuī wěi)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.726s