en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
9 Chengyu
夸大其辞 (kuā dà qí cí)
夸大其词 (kuā dà qí cí)
夸多斗靡 (kuā duō dòu mí)
夸父逐日 (kuā fù zhú rì)
夸父追日 (kuā fù zhuī rì)
夸夸而谈 (kuā kuā ér tán)
夸夸其谈 (kuā kuā qí tán)
夸强道会 (kuā qiáng dào huì)
姱容修态 (kuā róng xiū tài)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.687s