en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
跨凤乘龙 (kuà fèng chéng lóng)
跨凤乘鸾 (kuà fèng chéng luán)
跨山压海 (kuà shān yā hǎi)
胯下蒲伏 (kuà xià pú fú)
胯下之辱 (kuà xià zhī rǔ)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.052s