en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
款款而谈 (kuǎn kuǎn ér tán)
款款深深 (kuǎn kuǎn shēn shēn)
款曲周至 (kuǎn qǔ zhōu zhì)
款学寡闻 (kuǎn xué guǎ wén)
款语温言 (kuǎn yǔ wēn yán)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.018s