en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
8 Chengyu
窥豹一斑 (kuī bào yī bān)
窥间伺隙 (kuī jiàn sì xì)
窥见一斑 (kuī jiàn yī bān)
岿然不动 (kuī rán bù dòng)
岿然独存 (kuī rán dú cún)
亏心短行 (kuī xīn duǎn xíng)
窥牖小儿 (kuī yǒu xiǎo ér)
窥窬分毫 (kuī yú fēn háo)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.042s