en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
8 Chengyu
葵藿倾阳 (kuí huò qīng yáng)
揆理度势 (kuí lǐ dù shì)
揆理度情 (kuí lǐ duó qíng)
揆情度理 (kuí qíng duó lǐ)
揆情审势 (kuí qíng shěn shì)
揆时度势 (kuí shí dù shì)
揆文奋武 (kuí wén fèn wǔ)
魁梧奇伟 (kuí wǔ qí wěi)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.03s