en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
溃兵游勇 (kuì bīng yóu yǒng)
溃不成军 (kuì bù chéng jūn)
愧不敢当 (kuì bù gǎn dāng)
愧悔无地 (kuì huǐ wú dì)
喟然长叹 (kuì rán cháng tàn)
愧天怍人 (kuì tiān zuò rén)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.014s