en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
困而不学 (kùn ér bù xué)
困而学之 (kùn ér xué zhī)
困兽犹斗 (kùn shòu yóu dòu)
困心衡虑 (kùn xīn héng lǜ)
困心横虑 (kùn xīn héng lǜ)
困知勉行 (kùn zhī miǎn xíng)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.018s