en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
阔步高谈 (kuò bù gāo tán)
廓达大度 (kuò dá dà dù)
阔论高谈 (kuò lùn gāo tán)
括目相待 (kuò mù xiāng dài)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.018s