en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
10 Chengyu
拉捭摧藏 (lā bǎi cuī cáng)
拉帮结派 (lā bāng jié pài)
拉大旗作虎皮 (lā dà qí zuò hǔ pí)
拉家带口 (lā jiā dài kǒu)
拉枯折朽 (lā kū shé xiǔ)
拉拉扯扯 (lā lā chě chě)
拉拉杂杂 (lā lā zá zá)
拉三扯四 (lā sān chě sì)
拉闲散闷 (lā xián sàn mèn)
拉朽摧枯 (lā xiǔ cuī kū)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.029s