en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
26 Chengyu
来处不易 (lái chù bù yì)
来而不往非礼也 (lái ér bù wǎng fēi lǐ yě)
来好息师 (lái hǎo xī shī)
来鸿去燕 (lái hóng qù yàn)
来回来去 (lái huí lái qù)
来历不明 (lái lì bù míng)
来龙去脉 (lái lóng qù mài)
来情去意 (lái qíng qù yì)
来去分明 (lái qù fēn míng)
来去无踪 (lái qù wú zōng)
来日大难 (lái rì dà nàn)
来日方长 (lái rì fāng cháng)
来世不可待 (lái shì bù kě dài)
来是是非人,去是是非者 (lái shì shì fēi rén qù shì shì fēi zhě)
来势汹汹 (lái shì xiōng xiōng)
来因去果 (lái yīn qù guǒ)
来迎去送 (lái yíng qù sòng)
来者不拒 (lái zhě bù jù)
来者不善 (lái zhě bù shàn)
来者不善,善者不来 (lái zhě bù shàn shàn zhě bù lái)
来者居上 (lái zhě jū shàng)
来者可追 (lái zhě kě zhuī)
来者勿拒 (lái zhě wù jù)
来之不易 (lái zhī bù yì)
来踪去迹 (lái zōng qù jì)
来踪去路 (lái zōng qù lù)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.32s