en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
揽名责实 (lǎn míng zé shí)
揽辔澄清 (lǎn pèi chéng qīng)
揽辔登车 (lǎn pèi dēng chē)
揽辔中原 (lǎn pèi zhōng yuán)
揽权纳贿 (lǎn quán nà huì)
览闻辩见 (lǎn wén biàn jiàn)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.014s