en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
11 Chengyu
烂额焦头 (làn é jiāo tóu)
滥官污吏 (làn guān wū lì)
烂熳天真 (làn màn tiān zhēn)
烂漫天真 (làn màn tiān zhēn)
烂如指掌 (làn rú zhǐ zhǎng)
烂若披锦 (làn ruò pī jǐn)
烂若披掌 (làn ruò pī zhǎng)
烂若舒锦 (làn ruò shū jǐn)
滥用职权 (làn yòng zhí quán)
滥竽充数 (làn yú chōng shù)
烂醉如泥 (làn zuì rú ní)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.017s