en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
朗朗乾坤 (lǎng lǎng qián kūn)
朗朗上口 (lǎng lǎng shàng kǒu)
朗目疏眉 (lǎng mù shū méi)
朗月清风 (lǎng yuè qīng fēng)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.016s