en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
楞眉横眼 (lèng méi héng yǎn)
楞手楞脚 (lèng shǒu lèng jiǎo)
愣头愣脑 (lèng tóu lèng nǎo)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.044s