en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
11 Chengyu
了不可见 (liǎo bù kě jiàn)
了不长进 (liǎo bù zhǎng jǐn)
蓼虫忘辛 (liǎo chóng wàng xīn)
燎发摧枯 (liǎo fà cuī kū)
了了可见 (liǎo liǎo kě jiàn)
了然于胸 (liǎo rán yú xiōng)
燎如观火 (liǎo rú guān huǒ)
了如指掌 (liǎo rú zhǐ zhǎng)
了若指掌 (liǎo ruò zhǐ zhǎng)
了身达命 (liǎo shēn dá mìng)
了无惧色 (liǎo wū jǔ sè)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s