en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
料敌如神 (liào dí rū shén)
料敌若神 (liào dí ruò shén)
料敌制胜 (liào dí zhì shèng)
料峭春寒 (liào qiào chūn hán)
瞭如观火 (liào rú guān huǒ)
料事如神 (liào shì rú shén)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.016s