en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
溜须拍马 (liū xū pāi mǎ)
溜之大吉 (liū zhī dà jí)
溜之乎也 (liū zhī hū yě)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.013s