en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
138 Chengyu
龙驰虎骤 (lóng chí hǔ zhòu)
龙雏凤种 (lóng chú fèng zhǒng)
龙德在田 (lóng dé zài tián)
龙雕凤咀 (lóng diāo fèng jǔ)
龙断可登 (lóng duàn kě dēng)
龙断之登 (lóng duàn zhī dēng)
龙蹲虎踞 (lóng dūn hǔ jù)
龙多乃旱 (lóng duō nǎi hàn)
笼而统之 (lóng ér tǒng zhī)
龙幡虎纛 (lóng fān hǔ dào)
龙飞凤舞 (lóng fēi fèng wǔ)
龙飞凤翔 (lóng fēi fèng xiáng)
龙飞凤翥 (lóng fēi fèng zhù)
龙飞虎跳 (lóng fēi hǔ tiào)
龙凤呈祥 (lóng fèng chéng xiáng)
龙肝豹胎 (lóng gān bào tāi)
龙肝凤脑 (lóng gān fèng nǎo)
龙肝凤髓 (lóng gān fèng suǐ)
龙鬼蛇神 (lóng guǐ shé shén)
龙翰凤雏 (lóng hàn fèng chú)
龙翰凤翼 (lóng hàn fèng yì)
龙胡之痛 (lóng hú zhī tòng)
龙虎风云 (lóng hǔ fēng yún)
龙化虎变 (lóng huà hǔ biàn)
龙荒蛮甸 (lóng huāng mán diàn)
龙荒朔漠 (lóng huāng shuò mò)
龙江虎浪 (lóng jiāng hǔ làng)
龙精虎猛 (lóng jīng hǔ měng)
龙驹凤雏 (lóng jū fèng chú)
龙举云属 (lóng jǔ yún shǔ)
龙举云兴 (lóng jǔ yún xīng)
珑珑兀兀 (lóng lóng wù wù)
龙楼凤城 (lóng lóu fèng chéng)
龙楼凤阁 (lóng lóu fèng gé)
龙楼凤阙 (lóng lóu fèng què)
龙楼凤池 (lóng lóu fèng shi)
龙马精神 (lóng mǎ jīng shén)
龙眉豹颈 (lóng méi bào jǐng)
龙眉凤目 (lóng méi fèng mù)
龙门点额 (lóng mén diǎn é)
龙鸣狮吼 (lóng míng shī hǒu)
龙拏虎攫 (lóng ná hǔ jué)
龙拏虎跳 (lóng ná hǔ tiào)
龙拏虎掷 (lóng ná hǔ zhì)
笼鸟槛猿 (lóng niǎo jiàn yuán)
笼鸟池鱼 (lóng niǎo shiyú)
龙攀凤附 (lóng pān fèng fù)
龙盘凤舞 (lóng pán fèng wǔ)
龙蟠凤逸 (lóng pán fèng yì)
龙盘凤逸 (lóng pán fèng yì)
龙蟠凤翥 (lóng pán fèng zhù)
龙盘凤翥 (lóng pán fèng zhù)
龙蟠虎伏 (lóng pán hǔ fú)
龙盘虎踞 (lóng pán hǔ jù)
龙蟠虎踞 (lóng pán hǔ jù)
龙盘虎拏 (lóng pán hǔ ná)
龙蟠虎绕 (lóng pán hǔ rào)
龙蟠虎遶 (lóng pán hǔ rào)
龙蟠虬结 (lóng pán qiú jié)
龙潜凤采 (lóng qián fèng cǎi)
笼禽槛兽 (lóng qín kǎn shòu)
龙屈蛇伸 (lóng qū shé shēn)
龙去鼎湖 (lóng qù dǐng hú)
龙跧虎卧 (lóng quán hǔ wò)
笼山络野 (lóng shān luò yě)
龙蛇飞动 (lóng shé fēi dòng)
龙蛇飞舞 (lóng shé fēi wǔ)
龙蛇混杂 (lóng shé hùn zá)
龙伸蠖屈 (lóng shēn huò qū)
龙神马壮 (lóng shén mǎ zhuàng)
龙生九种 (lóng shēng jiǔ zhǒng)
龙生九子 (lóng shēng jiǔ zǐ)
龙首豕足 (lóng shǒu shǐ zú)
龙潭虎窟 (lóng tán hǔ kū)
龙潭虎穴 (lóng tán hǔ xué)
龙韬豹略 (lóng tāo bào lüè)
龙腾豹变 (lóng téng bào biàn)
龙腾凤集 (lóng téng fèng jí)
龙腾虎蹴 (lóng téng hǔ cù)
龙腾虎踞 (lóng téng hǔ jù)
龙腾虎啸 (lóng téng hǔ xiào)
龙腾虎跃 (lóng téng hǔ yuè)
龙腾虎踯 (lóng téng hǔ zhí)
龙腾虎掷 (lóng téng hǔ zhì)
龙跳虎伏 (lóng tiào hǔ fú)
龙跳虎卧 (lóng tiào hǔ wò)
龙头锯角 (lóng tóu jù jiǎo)
龙头蛇尾 (lóng tóu shé wěi)
龙威虎震 (lóng wēi hǔ zhèn)
祲威盛容 (lóng wēi shèng róng)
龙威燕颔 (lóng wēi yàn hàn)
龙骧豹变 (lóng xiāng bào biàn)
龙骧凤矫 (lóng xiāng fèng jiǎo)
龙骧虎步 (lóng xiāng hǔ bù)
龙骧虎跱 (lóng xiāng hǔ jià)
龙骧虎视 (lóng xiāng hǔ shì)
龙骧虎啸 (lóng xiāng hǔ xiào)
龙骧蠖屈 (lóng xiāng huò qū)
龙骧麟振 (lóng xiāng lín zhèn)
龙翔凤舞 (lóng xiáng fèng wǔ)
龙翔凤跃 (lóng xiáng fèng yuè)
龙翔凤翥 (lóng xiáng fèng zhù)
龙翔虎跃 (lóng xiáng hǔ yuè)
龙心凤肝 (lóng xīn fèng gān)
龙兴凤举 (lóng xīng fèng jǔ)
龙兴云属 (lóng xīng yún shǔ)
龙行虎变 (lóng xíng hǔ biàn)
龙行虎步 (lóng xíng hǔ bù)
隆刑峻法 (lóng xíng jùn fǎ)
龙血玄黄 (lóng xuě xuán huáng)
龙血凤髓 (lóng xuè fèng suǐ)
龙言凤语 (lóng yán fèng yǔ)
龙颜凤姿 (lóng yán fèng zī)
龙阳泣鱼 (lóng yáng qì yú)
龙吟虎啸 (lóng yīn hǔ xiào)
龙游曲沼 (lóng yóu qǔ zhǎo)
龙御上宾 (lóng yù shàng bīn)
龙驭上宾 (lóng yù shàng bīn)
龙跃凤鸣 (lóng yuè fèng míng)
龙跃鸿矫 (lóng yuè hóng jiǎo)
龙跃虎踞 (lóng yuè hǔ jù)
龙战虎争 (lóng zhàn hǔ zhēng)
龙战玄黄 (lóng zhàn xuán huáng)
龙战鱼骇 (lóng zhàn yú hài)
龙章凤彩 (lóng zhāng fèng cǎi)
龙章凤函 (lóng zhāng fèng hán)
龙章凤姿 (lóng zhāng fèng zī)
龙章麟角 (lóng zhāng lín jiǎo)
龙章秀骨 (lóng zhāng xiù gǔ)
挦章撦句 (lóng zhāng zōng jù)
龙蛰蠖屈 (lóng zhé huò qū)
聋者之歌 (lóng zhě zhī gē)
龙争虎鬪 (lóng zhēng hǔ dòu)
龙争虎斗 (lóng zhēng hǔ dòu)
龙睁虎眼 (lóng zhēng hǔ yǎn)
龙争虎战 (lóng zhēng hǔ zhàn)
笼中之鸟 (lóng zhōng zhī niǎo)
龙姿凤采 (lóng zī fèng cǎi)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.043s