en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
鲁殿灵光 (lú diàn líng guāng)
炉火纯青 (lú huǒ chún qīng)
庐山面目 (lú shān miàn mù)
庐山真面 (lú shān zhēn miàn)
庐山真面目 (lú shān zhēn miàn mù)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.032s