en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
15 Chengyu
乱臣贼子 (luàn chén zéi zǐ)
乱点鸳鸯 (luàn diǎn yuān yāng)
乱箭攒心 (luàn jiàn cuán xīn)
乱七八遭 (luàn qī bā zāo)
乱七八糟 (luàn qī bā zāo)
乱琼碎玉 (luàn qióng suì yù)
乱世凶年 (luàn shì xiōng nián)
乱世英雄 (luàn shì yīng xióng)
乱首垢面 (luàn shǒu gòu miàn)
乱弹琴 (luàn tán qín)
乱头粗服 (luàn tóu cū fú)
乱语胡言 (luàn yǔ hú yán)
乱坠天花 (luàn zhuì tiān huā)
乱作胡为 (luàn zuò hú wéi)
乱作一团 (luàn zuò yī tuán)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.02s