en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
21 Chengyu
论辩风生 (lùn biàn fēng shēng)
论长道短 (lùn cháng dào duǎn)
论长说短 (lùn cháng shuō duǎn)
论道经邦 (lùn dào jīng bāng)
论德使能 (lùn dé shǐ néng)
论短道长 (lùn duǎn dào cháng)
论甘忌辛 (lùn gān jì xīn)
论高寡合 (lùn gāo guǎ hé)
论功封赏 (lùn gōng fēng shǎng)
论功受赏 (lùn gōng shòu shǎng)
论功行封 (lùn gōng xíng fēng)
论功行赏 (lùn gōng xíng shǎng)
论黄数黑 (lùn huáng shǔ hēi)
论黄数白 (lùn huáng shù bái)
论今说古 (lùn jīn shuō gǔ)
论列是非 (lùn liè shì fēi)
论千论万 (lùn qiān lùn wàn)
论世知人 (lùn shì zhī rén)
论心定罪 (lùn xīn dìng zuì)
论议风生 (lùn yì fēng shēng)
论资排辈 (lùn zī pái bèi)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.015s