en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
裸裎袒裼 (luǒ chéng tǎn xī)
裸袖揎拳 (luǒ xiù xuān quán)
攞袖揎拳 (luǒ xiù xuān quán)
裸袖揎衣 (luǒ xiù xuān yī)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.018s