en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
麻痺不仁 (má bì bù rén)
麻痹不仁 (má bì bù rén)
麻痹大意 (má bì dà yì)
麻姑献寿 (má gū xiàn shòu)
麻木不仁 (má mù bù rén)
麻雀虽小,肝胆俱全 (má què suī xiǎo gān dǎn jù quán)
麻雀虽小,五脏俱全 (má què suī xiǎo wǔ zàng jù quán)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.014s