en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
埋轮破柱 (mái lún pò zhù)
埋声晦迹 (mái shēng huì jì)
埋头顾影 (mái tóu gù yǐng)
埋头苦干 (mái tóu kǔ gàn)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.776s