en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
64 Chengyu
没查没利 (méi chá méi lì)
没颠没倒 (méi diān méi dǎo)
没而不朽 (méi ér bù xiǔ)
没法没天 (méi fǎ méi tiān)
没法奈何 (méi fǎ nài hé)
眉飞目舞 (méi fēi mù wǔ)
眉飞色舞 (méi fēi sè wǔ)
眉飞色悦 (méi fēi sè yuè)
眉飞眼笑 (méi fēi yǎn xiào)
眉高眼低 (méi gāo yǎn dī)
眉高眼下 (méi gāo yǎn xià)
眉花眼笑 (méi huā yǎn xiào)
眉欢眼笑 (méi huān yǎn xiào)
没计奈何 (méi jì nài hé)
眉尖眼尾 (méi jiān yǎn wěi)
眉睫之祸 (méi jié zhī huò)
眉睫之内 (méi jié zhī nèi)
没金铩羽 (méi jīn shā yǔ)
没金饮羽 (méi jīn yǐn yǔ)
没精打彩 (méi jīng dǎ cǎi)
没精打采 (méi jīng dǎ cǎi)
没精没彩 (méi jīng méi cǎi)
没精塌彩 (méi jīng tā cǎi)
眉开眼笑 (méi kāi yǎn xiào)
没可奈何 (méi kě nài hé)
眉来眼去 (méi lái yǎn qù)
没里没外 (méi lǐ méi wài)
眉留目乱 (méi liú mù luàn)
眉厖齿鲵 (méi máng chǐ ní)
没毛大虫 (méi máo dà chóng)
眉毛胡子一把抓 (méi máo hú ziyī bǎ zhuā)
没眉没眼 (méi méi méi yǎn)
眉目传情 (méi mù chuán qíng)
眉目如画 (méi mù rú huà)
眉南面北 (méi nán miàn běi)
梅妻鹤子 (méi qī hè zǐ)
没轻没重 (méi qīng méi zhòng)
眉清目朗 (méi qīng mù lǎng)
眉清目秀 (méi qīng mù xiù)
没日没夜 (méi rì méi yè)
没石饮羽 (méi shí yǐn yǔ)
没世不渝 (méi shì bù yú)
没世穷年 (méi shì qióng nián)
没世无称 (méi shì wú chēng)
没世无闻 (méi shì wú wén)
眉舒目展 (méi shū mù zhǎn)
立眉竖眼 (méi shù yǎn)
媒妁之言 (méi shuò zhī yán)
眉头不伸 (méi tóu bù shēn)
没头苍蝇 (méi tóu cāng ying)
没头没脸 (méi tóu méi liǎn)
没头没脑 (méi tóu méi nǎo)
眉头眼后 (méi tóu yǎn hòu)
眉头眼脑 (méi tóu yǎn nǎo)
眉头眼尾 (méi tóu yǎn wěi)
眉头一皱,计上心来 (méi tóu yī zhòu jì shàng xīn lái)
没完没了 (méi wán méi liǎo)
没卫饮羽 (méi wèi yǐn yǔ)
没屋架梁 (méi wū jià liáng)
眉下添眉 (méi xià tiān méi)
眉眼高低 (méi yǎn gāo dī)
眉眼如画 (méi yǎn rú huà)
眉扬目展 (méi yáng mù zhǎn)
眉语目笑 (méi yǔ mù xiào)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.045s