en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
昧旦晨兴 (mèi dàn chún xīng)
昧地瞒天 (mèi dì mán tiān)
昧地谩天 (mèi dì mán tiān)
昧己瞒心 (mèi jǐ mán xīn)
袂接肩摩 (mèi jiē jiān mó)
昧死以闻 (mèi sǐ yǐ wén)
袂云汗雨 (mèi yún hàn yǔ)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.016s