en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
30 Chengyu
门不停宾 (mén bù tíng bīn)
门不夜关 (mén bù yè guān)
门不夜扃 (mén bù yè jiōng)
门单户薄 (mén dān hù bó)
门殚户尽 (mén dān hù jìn)
门当户对 (mén dāng hù duì)
门到户说 (mén dào hù shuō)
门户之见 (mén hù zhī jiàn)
门户之争 (mén hù zhī zhēng)
门阶户席 (mén jiē hù xí)
门禁森严 (mén jìn sēn yán)
门堪罗雀 (mén kān luó què)
门可罗雀 (mén kě luó què)
门可张罗 (mén kě zhāng luó)
门闾之望 (mén lǚ zhī wàng)
门墙桃李 (mén qiáng táo lǐ)
扪参历井 (mén shēn lì jǐng)
门生故旧 (mén shēng gù jiù)
门生故吏 (mén shēng gù lì)
扪虱而谈 (mén shī ér tán)
扪虱而言 (mén shī ér yán)
门衰祚薄 (mén shuāi zuò báo)
门庭赫奕 (mén tíng hè yì)
门庭如市 (mén tíng rú shì)
门庭若市 (mén tíng ruò shì)
门外汉 (mén wài hàn)
门无杂宾 (mén wú zá bīn)
门无杂客 (mén wú zá kè)
扪心无愧 (mén xīn wú kuì)
扪心自问 (mén xīn zì wèn)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.014s