en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
猛虎插翅 (měng hǔ chā chì)
猛虎出山 (měng hǔ chū shān)
猛虎深山 (měng hǔ shēn shān)
猛虎添翼 (měng hǔ tiān yì)
懵懵懂懂 (měng měng dǒng dǒng)
黾穴鸲巢 (měng xué qú cháo)
猛志常在 (měng zhì cháng zài)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.033s