en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
13 Chengyu
靡不有初,鲜克有终 (mǐ bù yǒu chū xiǎn kè yǒu zhōng)
米粒之珠 (mǐ lì zhī zhū)
靡靡之声 (mǐ mǐ zhī shēng)
靡靡之音 (mǐ mǐ zhī yīn)
靡靡之乐 (mǐ mǐ zhī yuè)
靡然从风 (mǐ rán cóng fēng)
米盐博辩 (mǐ yán bó biàn)
靡颜腻理 (mǐ yán nì lǐ)
靡衣媮食 (mǐ yī tōu shí)
靡衣偷食 (mǐ yī tōu shí)
米已成炊 (mǐ yǐ chéng chuī)
靡有孑遗 (mǐ yǒu jié yí)
米珠薪桂 (mǐ zhū xīn guì)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.017s