en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
13 Chengyu
密不通风 (mì bù tōng fēng)
秘而不露 (mì ér bù lù)
秘而不宣 (mì ér bù xuān)
秘而不言 (mì ér bù yán)
觅迹寻踪 (mì jì xún zōng)
蜜口剑腹 (mì kǒu jiàn fù)
蜜里藏刀 (mì lǐ cáng dāo)
蜜里调油 (mì lǐ tiáo yóu)
密锣紧鼓 (mì luó jǐn gǔ)
密密层层 (mì mì céng céng)
蜜语甜言 (mì yǔ tián yán)
密约偷期 (mì yuē tōu qī)
密云不雨 (mì yún bù yǔ)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.051s