en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
苗而不秀 (miáo ér bù xiù)
描龙绣凤 (miáo lóng xiù fèng)
描神画鬼 (miáo shén huà guǐ)
描头画角 (miáo tóu huà jiǎo)
描写画角 (miáo xiě huà jiǎo)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.014s