en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
17 Chengyu
妙絶时人 (miào)
妙不可言 (miào bù kě yán)
妙处不传 (miào chù bù chuán)
妙绝时人 (miào jué shí rén)
妙趣横生 (miào qù héng shēng)
妙手丹青 (miào shǒu dān qīng)
妙手回春 (miào shǒu huí chūn)
妙手空空 (miào shǒu kōng kōng)
妙手偶得 (miào shǒu ǒu dé)
妙算神机 (miào suàn shén jī)
妙舞清歌 (miào wǔ qīng gē)
妙想天开 (miào xiǎng tiān kāi)
妙言要道 (miào yán yào dào)
妙语解烦 (miào yǔ jiě fán)
妙语解颐 (miào yǔ jiě yí)
妙语惊人 (miào yǔ jīng rén)
妙语连珠 (miào yǔ lián zhū)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.014s