en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
灭此朝食 (miè cǐ zhāo shí)
灭顶之灾 (miè dǐng zhī zāi)
灭虢取虞 (miè guó qǔ yú)
灭绝人性 (miè jué rén xìng)
蔑伦悖理 (miè lún bèi lǐ)
灭门绝户 (miè mén jué hù)
灭景追风 (miè yǐng zhuī fēng)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.021s