en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
敏而好学 (mǐn ér hào xué)
闵乱思治 (mǐn luàn sī zhì)
悯时病俗 (mǐn shí bìng sú)
敏于事,慎于言 (mǐn yú shì shèn yú yán)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.04s