en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
12 Chengyu
命薄缘悭 (mìng báo yuán qiān)
命俦啸侣 (mìng chóu xiào lǚ)
命词遣意 (mìng cí qiǎn yì)
命辞遣意 (mìng cí qiǎn yì)
命蹇时乖 (mìng jiǎn shí guāi)
命里注定 (mìng lǐ zhù dìng)
命若悬丝 (mìng ruò xuán sī)
命世之才 (mìng shì zhī cái)
命途多舛 (mìng tú duō chuǎn)
命在朝夕 (mìng zài cháo xī)
命在旦夕 (mìng zài dàn xī)
命中注定 (mìng zhōng zhù dìng)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.059s