en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
9 Chengyu
谬采虚声 (miù cǎi xū shēng)
谬采虚誉 (miù cǎi xū yù)
缪力同心 (miù lì tóng xīn)
谬托知己 (miù tuō zhī jǐ)
谬妄无稽 (miù wàng wú jī)
谬想天开 (miù xiǎng tiān kāi)
谬以千里 (miù yǐ qiān lǐ)
缪种流传 (miù zhǒng liú chuán)
谬种流传 (miù zhǒng liú chuán)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.022s