en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
母慈子孝 (mǔ cí zǐ xiào)
牡丹虽好,全凭绿叶扶持 (mǔ dān suī hǎo quán píng lǜ yè fú chí)
牡丹虽好,全仗绿叶扶 (mǔ dān suī hǎo quán zhàng l)
牡丹虽好,全仗绿叶扶持 (mǔ dān suī hǎo quán zhàng lǜ yè fú chí)
牡丹虽好,终须绿叶扶持 (mǔ dān suī hǎo zhōng xū lǜ yè fú chí)
母难之日 (mǔ nán zhī rì)
母以子贵 (mǔ yǐ zǐ guì)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.047s