en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
12 Chengyu
纳贡称臣 (nà gòng chēng chén)
纳垢藏污 (nà gòu cáng wū)
纳谏如流 (nà jiàn rú liú)
纳屦踵决 (nà jù zhǒng jué)
纳履决踵 (nà lǚ jué zhǒng)
纳履踵决 (nà lǚ zhǒng jué)
纳士招贤 (nà shì zhāo xián)
纳污藏垢 (nà wū cáng gòu)
纳污藏秽 (nà wū cáng huì)
纳污藏疾 (nà wū cáng jí)
纳污含垢 (nà wū hán gòu)
纳新吐故 (nà xīn tǔ gù)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.015s