en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
挠喉捩嗓 (náo hóu liè sǎng)
呶呶不休 (náo náo bù xiū)
挠曲枉直 (náo qū wǎng zhí)
挠腮撧耳 (náo sāi juē ěr)
挠直为曲 (náo zhí wéi qū)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.022s