en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
20 Chengyu
能不称官 (néng bù chèn guān)
能工巧匠 (néng gōng qiǎo jiàng)
能近取譬 (néng jìn qǔ pì)
能谋善断 (néng móu shàn duàn)
能掐会算 (néng qiā huì suàn)
能屈能伸 (néng qū néng shēn)
能上能下 (néng shàng néng xià)
能伸能屈 (néng shēn néng qū)
能说惯道 (néng shuō guàn dào)
能说会道 (néng shuō huì dào)
能文能武 (néng wén néng wǔ)
能写会算 (néng xiě huì suàn)
能牙利齿 (néng yá lì chǐ)
能言快说 (néng yán kuài shuō)
能言快语 (néng yán kuài yǔ)
能言巧辩 (néng yán qiǎo biàn)
能言善辩 (néng yán shàn biàn)
能者多劳 (néng zhě duō láo)
能者为师 (néng zhě wéi shī)
能征惯战 (néng zhēng guàn zhàn)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.013s