en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
8 Chengyu
你唱我和 (nǐ chàng wǒ hé)
你夺我争 (nǐ duó wǒ zhēng)
拟非其伦 (nǐ fēi qí lún)
儗非其伦 (nǐ fēi qí lún)
拟规画圆 (nǐ guī huà yuán)
你死我活 (nǐ sǐ wǒ huó)
拟于不伦 (nǐ yú bù lún)
你追我赶 (nǐ zhuī wǒ gǎn)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.014s