en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
捏怪排科 (niē guài pái kē)
捏脚捏手 (niē jiǎo niē shǒu)
捏手捏脚 (niē shǒ niē jiǎo)
捏一把汗 (niē yī bǎ hàn)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.042s