en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
狞髯张目 (níng rán zhāng mù)
宁死不辱 (níng sǐ bù rǔ)
凝脂点漆 (níng zhī diǎn qī)
凝瞩不转 (níng zhǔ bù zhuǎn)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s