en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
8 Chengyu
扭亏增盈 (niǔ kuī zēng yíng)
忸怩不安 (niǔ ní bù ān)
忸怩作态 (niǔ ní zuò tài)
扭扭捏捏 (niǔ niǔ niē niē)
扭曲作直 (niǔ qū zuò zhí)
扭直作曲 (niǔ zhí zuò qū)
扭转干坤 (niǔ zhuǎn gàn kūn)
扭转乾坤 (niǔ zhuǎn qián kūn)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s