en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
11 Chengyu
浓眉大眼 (nóng méi dà yǎn)
浓抹淡妆 (nóng mò dàn zhuāng)
浓墨重彩 (nóng mò zhòng cǎi)
浓桃艳李 (nóng táo yàn lǐ)
浓荫蔽日 (nóng yīn bì rì)
浓妆淡抹 (nóng zhuāng dàn mò)
浓妆艳服 (nóng zhuāng yàn fú)
浓妆艳裹 (nóng zhuāng yàn guǒ)
浓妆艳抹 (nóng zhuāng yàn mǒ)
浓装艳抹 (nóng zhuāng yàn mò)
浓妆艳饰 (nóng zhuāng yàn shì)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.255s