en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
10 Chengyu
驽马鈆刀 (nú mǎ)
驽马恋栈 (nú mǎ liàn zhàn)
驽马恋栈豆 (nú mǎ liàn zhàn dòu)
驽马铅刀 (nú mǎ qiān dāo)
驽马十驾 (nú mǎ shí jià)
驽马十舍 (nú mǎ shí shè)
奴颜婢睐 (nú yán bì lài)
奴颜婢色 (nú yán bì sè)
奴颜婢膝 (nú yán bì xī)
奴颜媚骨 (nú yán mèi gǔ)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.015s