en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
8 Chengyu
鸥波萍迹 (ōu bō píng jì)
欧风美雨 (ōu fēng měi yǔ)
沤浮泡影 (ōu fú pào yǐng)
讴功颂德 (ōu gōng sòng dé)
鸥鹭忘机 (ōu lù wàng jī)
沤沫槿艳 (ōu mò jǐn yàn)
鸥水相依 (ōu shuǐ xiāng yī)
沤珠槿艳 (ōu zhū jǐn yàn)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.022s